EMBRACING UNIQUENESS - cultural diversity as a European asset

Celem projektu jest pogłębienie wiedzy o europejskiej kulturze oraz wzmocnienie więzi społecznych podczas odkrywania różnorodności kultur poszczególnych państw partnerskich.

W projekcie  uczniowie  będą  badać  i  dokumentować  różnorodne  elementy  własnych  kultur  jak  również  zdobywać  wiedzę  o  innych regionach i zamieszkujących je społeczeństwach. Specyfika poszczególnych kultur zdominowana bowiem jest przez czynniki takie jak położenie geograficzne, gęstość zaludnienia jak i poziom rozwoju gospodarki.

Poprzez współdziałanie uczniowie uświadomią sobie, iż mimo znaczących różnic pomiędzy ich społeczeństwami borykają się oni z takimi samymi problemami. Dostrzeżenie wspólnych elementów skłoni uczniów do wnikliwych poszukiwań na swoim terenie i zmotywuje ich do szukania nowych rozwiązań lokalnych problemów społecznych.

Uczniowie wspólnie stworzą Europejskie czasopismo młodzieżowe które będzie rozpowszechnione wśród uczestników projektu i wśród społeczności lokalnej. Uczniowie będą źródłem informacji dla dalekich czytelników. W procesie tworzenia czasopisma uczniowie wcielą się w role reporterów i redaktorów dlatego też zapoznają się z masowymi środkami przekazu funkcjonującymi w nowoczesnym społeczeństwie.

Uczniowie będą rozwijać swoje umiejętności porozumiewania się w języku obcym w rzeczywistych sytuacjach jak również rozwiną kompetencje informatyczne oparte na wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) podczas przygotowywania materiałów redakcyjnych. Współdziałanie nauczy ich doceniać kulturową różnorodność i wyjątkowość będącą wspólnym europejskim dziedzictwem

POLSKA

Stolica:
WARSZAWA
Ludność:
38 688 tys.
Powierzchnia:
312,7 tys. km2

PARTNERSKA SZKOŁA

Zespół Szkół w Bielawie

Koordynatorzy: Anna Miskiewicz i Anna Pazdziora

Kontakt:
Strona WWW: http://zs.bielawa.prv.pl/
Poczta elektroniczna: zs-bielawa@wp.pl

Aktualizacja: 08.09.2010 r.