Stowarzyszenie Bielawska Akademia Umiejętności Zawodowych


Zarząd Stowarzyszenia "BAUZ"

Elżbieta Dul – prezes
Marcelina Guglas – wiceprezes
Andrzej Stasiak – skarbnik


Dane rejestrowe

Stowarzyszenie Bielawska Akademia Umiejętności Zawodowych od lipca 2015 roku prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

Dane kontaktowe:
Stowarzyszenie Bielawska Akademia Umiejętności Zawodowych
Ul. S. Żeromskiego 41
58-260 Bielawa
NIP: 882-21-22-041
KRS: 0000566345
Regon: 362004339
Numer konta bankowego: 26952700070052616420000001
Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
telefon: 748334567; fax: 748334449


Cele Stowarzyszenia "BAUZ"
 1. podejmowanie działań na rzecz edukacji, oświaty i wychowania, w szczególności edukacji zawodowej i zawodoznawczej oraz aktywizacji zawodowej;
 2. stwarzanie uczniom możliwości zdobywania dodatkowych kompetencji zawodowych zwiększających ich szanse na rynku pracy;
 3. promowanie kształcenia zawodowego, szczególnie w obszarach kształcenia realizowanych przez Szkołę;
 4. upowszechnianie ekologii, ochrony środowiska, dziedzictwa przyrodniczego;
 5. upowszechnianie w edukacji najnowszych osiągnięć technologicznych, w szczególności w zakresie odnawialnych źródeł energii, budownictwa niskoenergetycznego, użytkowania obrabiarek CNC, technik samochodowych;
 6. prowadzenie działalności na rzecz uczniów i ich rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej;
 7. podejmowanie działań wspierających i integracyjnych na rzecz uczniów niepełnosprawnych;
 8. wspieranie Szkoły w działaniach na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między instytucjami oświatowymi, w tym z partnerskimi szkołami zagranicznymi;
 9. wspieranie Szkoły we współpracy z instytucjami i podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na rzecz edukacji zawodowej;
 10. wspomaganie organizacji zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
 11. wspomaganie Szkoły w działaniach na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
 12. upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
 13. promowanie kreatywnych nauczycieli i wspieranie ich inicjatyw edukacyjnych;
 14. wspomaganie szkoły w zakresie poprawy bazy techno-dydaktycznej i infrastruktury Szkoły.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 1. poszukiwanie sponsorów mogących wesprzeć działania Stowarzyszenia;
 2. gromadzenie środków finansowych z dobrowolnych wpłat;
 3. pozyskiwanie środków finansowych z różnych źródeł, w tym z Unii Europejskiej, na realizację celów statutowych;
 4. prowadzenie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe i o innym charakterze;
 5. podejmowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem Szkoły;
 6. organizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych wyrównawczych zawodowych, kulturalnych, sportowych, rehabilitacyjnych, związanych z ochroną zdrowia, środowiska, przedsiębiorczością dla uczniów Szkoły ich rodziców, nauczycieli i środowiska lokalnego;
 7. organizowanie specjalistycznej pomocy pedagogicznej, psychologicznej doradztwa zawodowego dla uczniów i ich rodzin;
 8. wspieranie rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 9. organizację festynów, pikników, pokazów publicznych;
 10. prowadzenie akcji reklamowych i informacyjnych;
 11. prowadzenie akcji charytatywnych, w tym zbiórek żywności, odzieży, podręczników;
 12. współdziałanie z organami Szkoły, z władzami samorządowymi, instytucjami oraz organizacjami pokrewnymi, stowarzyszeniami, fundacjami krajowymi i zagranicznymi;
 13. organizowanie imprez naukowych, kulturalnych i rekreacyjno-sportowych integrujących dzieci, młodzież i ich rodziców;
 14. współpracę z samorządem terytorialnym w realizacji jego zadań, w tym związanych z pomocą społeczną;
 15. wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły;
 16. promowanie osiągnięć Szkoły i jej zasłużonych wychowanków;
 17. zakup pomocy dydaktycznych;
 18. sponsorowanie stypendiów;
 19. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze filantropijnym, służących pozyskiwaniu środków materialnych dla rozwoju Szkoły;
 20. organizowanie wycieczek szkolnych i imprez turystyczno – krajoznawczych;
 21. działalność wydawniczą, promocyjną i reklamową na rzecz Stowarzyszenia i Szkoły.

Poprawiony ( Piątek, 23 Czerwiec 2017 10:33 )