Kierownictwo


DYREKTOR
mgr Ireneusz Rutowicz

WICEDYREKTOR
ds. Pedagogicznych
mgr Elżbieta Michalik


MISJA

Kształcić ku przyszłości, gdzie szkoła przyjazna jest uczniowi a technologia środowisku.

Misją Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie jest wychowanie i wykształcenie młodego człowieka, poprzez stworzenie odpowiednich tzn. nowoczesnych i przyjaznych warunków edukacji w szkole. Za cel stawiamy sobie indywidualny i wszechstronny rozwój uczniów oraz wyposażenie ich w wiedzę umożliwiającą dalszą naukę i pracę. Kształtujemy interdyscyplinarne umiejętności, kreujemy postawy twórcze, aktywne i odpowiedzialne. Budzimy w uczniach wrażliwość na dobro, prawdę i piękno. Wychowując pragniemy, aby młody człowiek w swoim postępowaniu kierował się uniwersalnymi wartościami, zgodnymi z powszechnie obowiązującymi normami prawnymi i społecznymi. Wychowując ku przyszłości stwarzamy możliwość poznania historii Polski, kształtujemy postawy patriotyczne, utożsamiając się ze słowami J. Piłsudskiego „Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”. W kształceniu młodego pokolenia kładziemy nacisk na nowoczesność i współczesne technologie, które uwzględniają konieczność ochrony środowiska przyrodniczego.


WIZJA

Jesteśmy szkołą nowoczesną, otwartą na działania innowacyjne, których celem jest dostosowanie do potrzeb i wyzwań współczesnego świata. Ucząc i wychowując głęboko wierzymy, że wiedza i nabyte umiejętności interpersonalne pozwolą młodemu człowiekowi zrozumieć innych ludzi i samego siebie tak, aby mógł godnie, świadomie i aktywnie żyć w poczuciu własnej wartości.

Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie tworzy wspólnotę uczniów, rodziców, oraz pracowników szkoły. Wspólnie dbamy o wszechstronne wykształcenie, wysoki poziom nauczania oraz wychowania w poszanowaniu ogólnie akceptowanych wartości oraz wypracowanych przez szkołę norm i postaw.

Nasz uczeń zdobywa nie tylko wszechstronną wiedzę, ale także znajduje zrozumienie i wsparcie dla swoich indywidualnych zainteresowań, pasji i dążeń. W naszej szkole uczniowie pogłębiają znajomość historii, kultury polskiej oraz europejskiej, stając się świadomymi Polakami i obywatelami Zjednoczonej Europy. Realizujemy różnorodne projekty edukacyjne, wspierające proces edukacyjny i wychowawczy. Współpracujemy z lokalnymi przedsiębiorcami oraz otwieramy się na potrzeby innych szkół, umożliwiając ich uczniom realizację zajęć praktycznych w murach naszej szkoły.

Szkoła przygotowuje uczniów do przyszłego życia poprzez:

  • uczenie wzajemnej tolerancji i respektowania potrzeb innych ludzi,
  • kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki i pracy,
  • poznawanie zasad współżycia społecznego,
  • zachęcanie do działania zespołowego,
  • uświadamianie odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze,
  • kształtowanie umiejętności zawodowych.

Poprawiony ( Czwartek, 21 Marzec 2019 08:46 )