Projekty międzynarodowe


Innovative production & integrative education

‘Innovative production & integrative education’ to trzyletni projekt wielostronny realizowany przez naszą szkołę w ramach KA2 Erasmus+. Naszymi partnerami są szkoły z Niemiec, Czech, Słowacji, Słowenii i Chorwacji. Głównym założeniem projektu jest skorelowanie praktycznej wiedzy zawodowej z edukacją szkolną.

Metodycznym aspektem projektu jest stworzenie, przetestowanie i przeprowadzenie lekcji zorientowanych na działanie i kompetencje w grupach międzynarodowych. Dodatkowo założeniem projektu jest wzmocnienie kompetencji uczestników treściami związanymi z systemami szkolnictwa w krajach partnerskich, ich systemami kształcenia i historią poszczególnych krajów. Równolegle do tych działań zorientowanych w szczególności na uczniów, odbędzie się specjalistyczne przeszkolenie nauczycieli. W poszczególnych fazach pracy w szkołach partnerskich zostaną opracowane, przetestowane i przetłumaczone na języki partnerów materiały metodyczne. Współpraca podczas trwania całego projektu będzie odbywała się poprzez wykorzystanie portali online, np. Moodle. Aktywności związane z organizacją oraz zarządzaniem projektem będą oparte na komunikacji e-mail.

Każde spotkanie projektowe będzie poddane ewaluacji, a jej wyniki będą ogłaszane.

Oficjalny Front Page projektu "Innovative production & intergrative education"


Innowacyjna praktyka zawodowa – szansą dobrego startu w przyszłość

Dwuletni projekt Erasmus+ pt. "Innowacyjna praktyka zawodowa szansą dobrego startu w przyszłość" obejmował odbycie praktyki zawodowej w Zakładzie Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii w oddziale Kompetenzzentrum für Nachhaltiges Bauen w Cottbus przez 10 uczniów trzeciej klasy Technikum w zawodzie technik informatyk oraz w oddziale UAZ we Frankfurcie nad Odrą przez 10 uczniów trzeciej klasy Technikum w zawodzie technik budownictwa.

Pierwszy wyjazd na praktykę dziesięciu uczniów z naszej szkoły, kształcących się w zawodzie technik informatyk odbył sie w dniach 05.03.2017 r. - 18.03.2017 r. Następna grupa dziesięciu uczniów w zawodzie technik budownictwa wyjechała na praktykę w terminie 18.02.2018 r. - 03.03.2018 r.

Głównym celem projektu było podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów poprzez doskonalenie umiejętności zawodowych niezbędnych do ukończenia szkoły i zdania egzaminu zawodowego oraz wyposażenie ich w dodatkowe umiejętności wykraczające poza program nauczania, zwiększające możliwości zatrudnienia w przedsiębiorstwach branży informatycznej i budowlanej.

Projekt poszerzył kwalifikacje zawodowe uczniów. Uczestnicy uzyskali szerszy wachlarz umiejętności w zawodzie technik informatyk i technik budownictwa. Zdobyte doświadczenie zawodowe uczniów pozwoli na szybki rozwój ich drogi zawodowej. Sprawi, że jako absolwenci szkoły będą bardziej konkurencyjni i elastyczni na rynku pracy.

W ramach projektu uczniowie udoskonalili swoje umiejętności porozumiewania się w języku niemieckim, zwłaszcza w zakresie słownictwa technicznego, a także nawiązali kontakty oraz właściwe relacje międzyludzkie poprzez wykonywanie zadań w małych zespołach czy indywidualnie.

Zdobyte dzięki udziałowi w projekcie umiejętności zostały potwierdzone stosownym certyfikatem oraz dokumentem Europass Mobilność.

alt

Realizacja projektu pozwoliła Zespołowi Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie oraz ośrodkowi w Cottbus oraz we Frankfurcie na zdobycie kolejnych doświadczeń w zakresie współpracy międzynarodowej, szczególnie w aspekcie praktycznego kształcenia zawodowego.

Udział w projekcie umożliwił polskiemu opiekunowi zdobycie doświadczenia zawodowego, zarówno o charakterze merytorycznym, jak i metodycznym w kwestii szkolenia zawodowego w branży budowlanej, pozwolił również poznać nowe metody kształcenia w oparciu o najnowsze technologie. Zdobyte doświadczenia zostały przeniesione do praktyki pedagogicznej w macierzystej szkole.


"Budujemy fundamenty kariery -
praktyka zagraniczna szansą na sukces zawodowy"

Projekt obejmuje odbycie praktyki zawodowej w Zakładzie Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii w oddziale UAZ we Frankfurcie nad Odrą przez 20 uczniów drugiej i trzeciej klasy Technikum w zawodzie technik budownictwa oraz ucznia trzeciej klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie murarz.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów poprzez doskonalenie umiejętności zawodowych niezbędnych do ukończenia szkoły i zdania egzaminu zawodowego oraz wyposażenie ich w dodatkowe umiejętności wykraczające poza program nauczania, zwiększające możliwości zatrudnienia w przedsiębiorstwach branży budowlanej.

Dzięki praktyce zagranicznej uczniowie poznają materiały budowlane i technologie stosowane w budownictwie w Niemczech, a w szczególności technologie stosowane w rzemiośle murarskim (mury ozdobne i licowe, elementy ścian zewnętrznych, krycie otworów, tworzenie konstrukcji słupowych).

Projekt podnosi kwalifikacje zawodowe uczniów. Uczestnicy posiądą szerszy wachlarz umiejętności, a tym samym zaoferują większą ofertę kompetencji usług budowlanych swoim przyszłym potencjalnym zleceniodawcom. Zdobyte doświadczenie zawodowe uczniów pozwoli na szybki rozwój ich drogi zawodowej. Sprawi, że jako absolwenci szkoły będą bardziej konkurencyjni i elastyczni na rynku pracy.

W ramach projektu uczniowie doskonalą umiejętności porozumiewania się w języku niemieckim, zwłaszcza w zakresie słownictwa technicznego, a także nawiązują kontakty i tworzą właściwe relacje międzyludzkie poprzez wykonywanie zadań w małych zespołach oraz indywidualnie.

Zdobyte dzięki udziałowi w projekcie umiejętności zostaną potwierdzone stosownym certyfikatem oraz dokumentem Europass Mobilność.

Realizacja projektu pozwoli Zespołowi Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie oraz ośrodkowi we Frankfurcie na zdobycie kolejnych doświadczeń w zakresie współpracy międzynarodowej, szczególnie w aspekcie praktycznego kształcenia zawodowego.

Udział polskich opiekunów umożliwi zdobycie doświadczenia zawodowego, zarówno o charakterze merytorycznym, jak i metodycznym w kwestii szkolenia zawodowego w branży budowlanej, pozwoli również poznanie nowych metod kształcenia w oparciu o najnowsze technologie i przeniesienie zdobytego doświadczenia do praktyki pedagogicznej w macierzystej szkole.

Cel Europejskiej Ścieżki Kształcenia

Wyposażenie uczniów w umiejętności zawodowe niezbędne do ukończenia szkoły i zdanie egzaminu zawodowego oraz w umiejętności wykraczające poza program nauczania, które pozwolą zwiększyć szanse absolwentów na zatrudnienie. Wyposażenie w umiejętności rzadziej spotykane wśród techników z zakresu budownictwa (budowa murów ozdobnych i licowych, różnych rodzajów sklepień). Przekazanie informacji o funkcjonowaniu niemieckiego rynku pracy w branży budowlanej, a tym samym pokazanie możliwości zatrudnienia za granicą w kontekście pojawiającego się deficytu siły roboczej w Niemczech.

Wykonywane czynności/zadania:

  • murowanie przy zastosowaniu różnych technik (na wcisk, ze spoiną pustą),
  • murowanie murów grubych z zastosowaniem różnych wiązań (krzyżykowego, pospolitego),
  • murowanie narożników ścian,
  • wykonywanie bruzd i wnęk,
  • murowanie słupa, filara międzyokiennego,
  • murowanie ściany działowej z cegły i innych elementów ściennych,
  • wyznaczanie na podstawie dokumentów technicznych usytuowania ściany działowej i otworów,
  • wykonywanie szalunków sklepień kolebkowych,
  • stawianie ścian ze sklepieniem kolebkowym,
  • stawianie murów i sklepień w stylu gotyckim, niderlandzkim wraz ze spoinowaniem.

Zdobyte umiejętności i kompetencje zawodowe

Praktyczna obsługa narzędzi, urządzeń i maszyn oraz materiałów, umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w wykonywaniu konkretnych zadań, wykonywanie zadań praktycznych, szukanie rozwiązań dla pojawiających się problemów oraz opanowanie umiejętności podejmowania decyzji odnośnie zastosowania optymalnych technik pracy.

Zdobyte sprawności i umiejętności językowe (o ile nie zostały ujęte w rubryce „Umiejętności i kompetencje zawodowe”)

Opanowanie fachowego słownictwa branży budowlanej w języku niemieckim oraz używanie języka niemieckiego zgodnie z indywidualnym stopniem opanowania w mowie potocznej. Doskonalenie znajomości języka niemieckiego.

Zdobyte umiejętności i kompetencje społeczne (o ile nie zostały ujęte w rubryce „Umiejętności i kompetencje zawodowe”)

Samodzielność funkcjonowania w obcym kraju, przełamanie barier kulturowych, utrzymywanie prawidłowych relacji interpersonalnych.

Efekty projektu/The effects of the project
Efekty projektu/die Auswirkungen des Projekts

European Union: more members is better !?

Od dziesięcioleci liczba państw będących członkami Unii Europejskiej wzrasta, co niewątpliwie ma pozytywny wpływ zarówno na starych jak i nowych jej członków.
Unia ze zwiększoną ilością państw stwarza lepsze podwaliny pod rozwój bowiem międzynarodowa współpraca naukowa pobudza ekonomię. Oczywiście aby to osiągnąć należy przezwyciężyć bariery wynikające z różnorodności kulturowej, religijnej i językowej ludności zamieszkującej w poszczególnych państwach. W naszym projekcie uczniowie i nauczyciele udowadniają w mikroskali, że wymiana informacji i współpraca nie są zagrożeniem dla współpracujących ale sytuacją zwycięską ‘win-win’
W pierwszym roku uczniowie będą zbadali i analizowali naukową i gospodarczą współpracę pomiędzy swoimi państwami (energia odnawialna, zanieczyszczenia środowiska, recykling itp. ....). Uczniowie dzielą się wiedzą na powyższe tematy i porównują wyniki testów zanieczyszczenia wody oraz współpracują przy budowie gadżetów napędzanych energią słoneczną. Badają wpływ podobieństw i różnic kulturowych na współpracę ekonomiczną.
Drugi rok poświęcony jest stosunkom międzyludzkim. Ważnymi tematami są: terroryzm, rasizm, migracja ludności, rola religii w społeczeństwie oraz dialog międzykulturowy. Na początku i pod koniec projektu przeprowadzona będzie ocena nastrojów pro-Europejskich w środowisku lokalnym (uczniowie, nauczyciele, rodzice).
Miejmy nadzieję, że porównanie wyników pozwoli jednoznacznie stwierdzić, iż współpraca państw Unii Europejskiej przynosi wymierne korzyści wszystkim jej członkom.

Koordynator projektu: Elżbieta Michalik, Anna Miśkiewicz
tel. (074) 833 45 67
fax. (074) 833 44 49
Oficjalna strona projektu: European Union


Embracing uniquueness - cultural diversity as a European asset.

Celem projektu jest pogłębienie wiedzy o europejskiej kulturze oraz wzmocnienie więzi społecznych podczas odkrywania różnorodności kultur poszczególnych państw partnerskich. W projekcie uczniowie badają i dokumentują różnorodne elementy własnych kultur jak również zdobywają wiedzę o innych regionach i zamieszkujących je społeczeństwach. Poprzez współdziałanie uczniowie uświadamiają sobie, iż mimo znaczących różnic pomiędzy ich społeczeństwami, borykają się oni z takimi samymi problemami. Dostrzeganie wspólnych elementów skłania uczniów do wnikliwych poszukiwań na swoim terenie i motywuje ich do szukania nowych rozwiązań lokalnych problemów społecznych.

Uczniowie wspólnie tworzą Europejskie czasopismo młodzieżowe które jest rozpowszechniane wśród uczestników projektu i wśród społeczności lokalnej. Uczniowie są źródłem informacji dla dalekich czytelników. W procesie tworzenia czasopisma uczniowie wcieląją się w role reporterów i redaktorów dlatego też zapoznają się z masowymi środkami przekazu funkcjonującymi w nowoczesnym społeczeństwie. Uczniowie rozwijają swoje umiejętności porozumiewania się w języku obcym w rzeczywistych sytuacjach jak również rozwijają kompetencje informatyczne oparte na wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) podczas przygotowywania materiałów redakcyjnych.
Współdziałanie uczy ich doceniać kulturową różnorodność i wyjątkowość będącą wspólnym europejskim dziedzictwem

Koordynator projektu: Anna Miśkiewicz, Anna Paździora
tel. (074) 833 45 67
fax. (074) 833 44 49
Oficjalna strona projektu: Embracing uniquuenes


 

Poprawiony ( Poniedziałek, 08 Październik 2018 14:35 )